sidr-main

Tender / Sebut Harga

No. Tender : MOA/BPSP/10/2019(T)

Dikemaskini pada CetakEmel

BUTIR-BUTIR TAWARAN
HARGA
DOKUMEN
TAWARAN
TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN
DIJUAL
TARAF/JENIS
SYARIKAT
SYARAT
PENDAFTARAN,
GRED, KATEGORI
DAN
PENGKHUSUSAN
TARIKH DAN TEMPAT
LAWATAN TAPAK
TEMPAT DAN TARIKH
TENDER DITUTUP
No. Tender:
MOA/BPSP/
10/2019 (T)
PROJEK MENAIKTARAF
SKIM PENGAIRAN PAYA
KEMAT DAN SKIM
PENGAIRAN MATANG
DAERAH HULU
TERENGGANU,
TERENGGANU
RM500.00
(Tidak akan
Dikembalikan)
Bahagian Pembangunan
Aras 12, Menara, 4G1,
Wisma Tani,
No.28 Persiaran Perdana,
Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62624 Putrajaya
Malaysia
 
Isnin,
19 Ogos 2019
hingga
Isnin,
2 September 2019
 
Isnin - Khamis:
8.30 pg  - 12.30 tgh
2.30 ptg - 4.30 ptg
Jumaat:
8.30 pg - 12.00 tgh
3.00 ptg - 4.30 ptg
T1
Bumiputera/
Syarikat 100%
Milik
Tempatan
CIDB
Gred
G6
Kategori
CE
Pengkhususan
CE06, CE21
dan
CE36
Rabu,
7 Ogos 2019
Jam 10.00 Pagi
Berkumpul di Pejabat
Jurutera Daerah
Jabatan Pengairan Dan Saliran
Daerah Hulu Terengganu, 21700
Terengganu.
 
Lawatan Tapak adalah
WAJIB dan hanya penama
di dalam Perakuan
Pendaftaran Kontraktor
(PPK), Sijil Perolehan Kerja
Kerajaan (SPKK)
dibenarkan hadir dan sila
bawa sijil asal SPKK dan
Sijil Taraf Bumiputera
(STB).
Bahagian Kewangan,
Aras 5, Menara, 4G1,
Wisma Tani,
No.28 Persiaran Perdana,
Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan
Persekutuan,
62624 Putrajaya
Malaysia
 
Isnin,
9 September 2019
pada jam
12.00 tengah
hari
 
Tender yang lewat tidak
akan diterima
                                     
                                      **Bagi petender yang tiada pengkhususan CE06, CE21 & CE36 seperti yang dinyatakan, petender perlulah mendapatkan Kebenaran Khas daripada CIDB. Kelulusan
                                         tersebut perlulah dibawa semasa lawatan tapak.
 
                                     **Petender yang tiada pengkhususan seperti yang diiklankan dan tiada Kebenaran Khas tidak akan didaftarkan semasa lawatan tapak.
Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat dokumen dijual semasa waktu pejabat.

Bayaran Dokumen Tawaran hendaklah dibuat dalam bentuk Bank Draf/Wang Pos atas nama Ketua Setiausaha, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (Bayaran ini tidak akan dikembalikan). Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada penama/wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, penama/wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa sijil asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan serta Sijil Taraf Bumiputera dan satu salinan bagi setiap sijil tersebut semasa membeli dokumen tender.

Dokumen Tawaran Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri serta ditulis nombor rujukan tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat :-

                                                                       Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia 
                                                                                                Bahagian Kewangan
                                                                                                 Aras 5, Menara 4G1,
                                                                                                  Wisma Tani, No.28
                                                                                         Persiaran Perdana, Presint 4
                                                                                                   62624 Putrajaya
jps   gov      terengganu   nre   jpa   mampu   msc   mdec   bpa