Unit Ukur Bahan

MISI:

Meningkatkan kualiti, keberkesanan dan kecekapan dalam pelaksanaan projek JPS dengan memberi perkhidmatan Ukur Bahan yang mantap dan menyeluruh dalam pengurusan tender dan perkhidmatan kontrak.

OBJEKTIF:

 

Mengadakan perkhidmatan Ukur Bahan yang efektif untuk mempastikan projek-projek JPS dilaksanakan dengan adil dan efisyen serta memenuhi ciri-ciri pertanggungjawaban awam.
  • Menentukan projek-projek kerajaan yang dikendalikan oleh JPS adalah sepadan dengan nilai yang diperolehi.

PIAGAM PELANGGAN

 

Memberi perkhidmatan kepakaran Ukur Bahan yang berkualiti, sempurna dan mantap dari segi kontraktual dan selaras dengan peraturan/prosedur serta Arahan Perbendaharaan dan Jabatan, mengikut pelaksanaan yang ditetapkan.

Perkhidmatan Kami:
  • Peringkat Pra Kontrak iaitu dari penyemakan dokumen tender sehingga pengeluaran Surat Setujuterima Tender.
  • Peringkat Pos Kontrak bermula dari Pemilikan Tapak sehingga penyelesaian Akaun Muktamad.

Merumus peraturan/prosedur serta garispanduan yang efektif mengenai tender dan kontrak yang memenuhi ciri-ciri pertanggungjawaban awam dan selaras dengan dasar-dasar semasa Kerajaan.

Memberi perkhidmatan yang teliti berkaitan dengan kadar harga supaya kos projek adalah berpatutan dan sepadan dengan nilai yang diperolehi.